ČSOB Bratislava Marathon Wings for Life Volkswagen Slovakia Run and Fun High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Majstrovstvá SR mužov a žien v maratóne 2017

 Majstrovstvá SR mužov, žien a družstiev v maratóne v rámci 12. Ročníka ČSOB Bratislava Maratónu 2017

Z poverenia SAZ Bratislava Marathon SC Bratislava, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava,

Termín: 02.04.2017

Miesto:

Čas podujatia: 10:00 - 15:00 hod.

Štart behu: 10:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica

Trať: 42 195 m – 2 krát  mestský okruh (21,097 m)

Časový limit: 5 hodín (do 15.00 hod.)

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel  IAAF,  Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov : Jozef Pukalovič
Športový riaditeľ : Marcel Matanin
Technický riaditeľ : Peter Pukalovič
Vedúci rozhodca : Matej Lietavec
Asistent vedúceho rozhodcu : Dominika Tomašovičová
Technický delegát SAZ : Miroslav Hélia

Prihlasovanie:

on-line prostredníctvom predpredaj.sk

• do 24.03.2017 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

• 27.03 – 01.04.2017 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
• 02.04.2017 v čase od 07:00 do 08:30 hod - len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Kategórie:  

Muži   (rok narodenia 1999 a starší)
Ženy (rok narodenia 1999 a starší)

Súťaž družstiev:  menný zoznam  zloženia družstva  je potrebné nahlásiť pri prezentácii.
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok.

Trať maratónu a polmaratónu:
Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení. Maratónci absolvujú dva okruhy. Trať má platný certifikát AIMS.

Na rozcvičenie a rozbehanie pred štartom v nedeľu (02.04.2017) využite promenádu na nábreží v Eurovea.
Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • Prehlásenie o zdravotnom stave,
  • Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom).

Štartovné:   15 € v rámci M-SR v maratóne

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť  priamo na podujatí pri preberaní štartovného balíčka.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Štartovné zahŕňa:
- účastnícky batôžtek
- štartové číslo s čipom na meranie času
- možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno,
- lístok na sobotňajšiu pasta party (01.04.2017)
- občerstvenie na trati a v cieli
- medailu po prebehnutí cieľom
- SMS s výsledným časom v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času, ak účastník zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
- on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia
- maratónsky magazín
- možnosť využiť šatne na prezlečenie
- možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni (okrem detských behov)

Meranie časov a výsledky:
Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke SAZu, sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary ). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Úschovňa a šatne:
Budú priamo v komplexe Eurovea na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Presnejšie informácie nájdete pred podujatím na web stránke v technickej mape podujatia. 

Občerstvenie maratón:
a) Občerstvovacie stanice budú umiestnené na každom 5. kilometri (5-10-15-20-25-30-35-40).
Na občerstvovacích staniciach bude na prvých stoloch umiestnené vlastné občerstvenie, na ďalších stoloch budú k dispozícii nápoje v plastových pohároch alebo fľašiach v poradí voda, čaj, iontový nápoj, za nimi občerstvenie (banány, čokoláda, citróny, hroznový cukor, soľ) a vedrá s vodou a špongiami. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude diskvalifikovaný (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod 9/e).

Občerstvovacie stanice na 5 a 10km budú umiestnené po obidvoch stranách cesty. Ďalšie občerstvovacie stanice budú umiestnené po pravej strane.

b) Osviežovacie stanice budú umiestnené medzi občerstvovacími stanicami na 2,5 - 7,5 – 12,5 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 – 37,5 km.
Na osviežovacích staniciach budú umiestnené poháre s vodou a vedrá s vodou a so špongiami.

c) Vlastné občerstvenie v nerozbitných nádobách, so zreteľným označením štartového čísla
a kilometra príslušnej občerstvovacej stanice, musia pretekári odovzdať v nedeľu (02.04.2017) najneskôr do 07:30 hod. v mieste prezentácie bežcov na označenom mieste.

Prosíme vás, aby ste odhadzovali prázdne poháre a fľaše na kraj cesty, ideálne do smetných košov pristavených za občerstvovacími stanicami tak, aby prázdne poháre a fľaše neohrozovali bežcov bežiacich v dave za vami. Na konci každej občerstvovacej stanice sa budú nachádzať aj mobilné toalety.
Po prebehnutí cieľovou čiarou  prosím  nezastavujte v cieľovom koridore pod cieľovým oblúkom, ale pokračujte plynulo pomaly ďalej cieľovým  koridorom. Vydýchanie sa v jemnom pohybe vám pomôže sa opätovne poriadne pre dýchať a zlepší to aj váš krvný obeh. V prípade, ak sa po dobehu do cieľa necítite dobre, využite prosím pomoc zdravotnej služby v cieli.

Ceny:  - Prví traja  muži a  ženy  získajú diplom  a medailu, a prvé tri družstvá získajú diplom a medailu, prví získa titul    majstra SR na rok 2017
(Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu približne o 14:00 hod.).

Pravidlá:
Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia.

Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Za poslednými bežcami pôjdu zberné autobusy, ktoré zabezpečia zvoz bežcov, ktorí nesplnia časový limit, z trate do cieľa. Bežci, ktorí ukončia beh z iných dôvodov, počkajú na zberný autobus alebo sa dopravia do cieľa sami.

Je prísne zakázané podľa pravidiel IAAF používať počas behu slúchadlá do uší. Pretekár sa vystavuje možnosti byť rozhodcom diskvalifikovaný. Používať slúchadlá počas behu je nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné zásahy na trati počas behu, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty:
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

 

Generálny partner
Hlavný partner
Hlavní reklamní partneri
Auto-moto partner
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Oficiálny hotel
Oficiálny nápoj
Produktový partner
Exkluzívny komunikačný partner
Top partneri
Partner časomiery
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375