ČSOB Bratislava Marathon Wings for Life Volkswagen Slovakia Run and Fun High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

Bavme deti športom

PROPOZÍCIE
Bavme deti športom
FINÁLE BRATISLAVA

Organizátor: Slovenský atletický zväz v spolupráci s Be Cool, s.r.o. a Bratislavský maratón, o.z.

Podporovateľ: ČSOB nadácia

Miesto: Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava

Termín: 31. marec 2017

Riaditeľ pretekov: Darina Kozolková - kozolkova@atletikasvk.sk

Prihlášky: do 22. marca 2017 mailom na kozolkova@atletikasvk.sk

Prihlášky treba zasielať s nasledujúcimi údajmi:
- priezvisko, meno a rok narodenia všetkých žiakov/žiačok
- presný názov a poštovú adresu školy
- priezvisko, meno, e-mail adresu, číslo mobilu vedúceho/vedúcej družstva

Formulár prihlášky, ktorý je nutné použiť, nájdete tu.
Na preteky je potrebné priniesť formulár prihlášky potvrdený riaditeľom školy.

Pozvané školy:
Finále Bavme deti športom pre mestské časti mesta Bratislava sa môžu zúčastniť nasledovné ZŠ, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v rámci jednotlivých postupových kôl.

Na Finále Bavme deti športom nemusia nastúpiť rovnaké deti, ktoré si vybojovali postup z jednotlivých postupových kôl.

MČ Petržalka

 

MČ Dúbravka, Lamač

ZŠ Černyševského 8

 

ZŠ Beňovského 1

ZŠ Dudova 2

 

ZŠ Malokarpatské nám. 1 „A“

ZŠ Lachova 1

 

ZŠ Malokarpatské nám. 1 „B“

 

 

 

MČ Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica  

 

MČ Nové Mesto, Rača, Vajnory

ZŠ P.Horova 16

 

ZŠ Tbiliská 4

ZŠ Hargašova 5

 

ZŠ Hubeného 25

ZŠ I. Bukovčana 3

 

ZŠ Kalinčiakova 12

 

 

 

MČ Podunajské Biskupice, Vrakuňa

 

MČ Ružinov

ZŠ Podzáhradná 51

 

ZŠ Kuliškova 8

ZŠ Vetvárska  7

 

SŠ Bachova 4

ZŠ Železničná 14

 

ZŠ Mierová 46

 

 

 

MČ Karlova Ves

 

MČ Staré Mesto

ZŠ Majerníková 62

 

DSB Palisády 51

SZŠ Espirit Majerníková 62

 

ZŠ Grosslingova 48

SŠ Tilgnerova 14

 

SSŠ Úprkova 3

Program

08:00 – 08:40 hod.

 

prezentácia škôl

08:45 hod.

 

nástup všetkých družstiev

09:00 hod. 

 

začiatok súťaží 

12:30 hod.   

 

predpokladané ukončenie súťaží

13:00 hod.

 

vyhlásenie výsledkov

Organizácia a priebeh pretekov:
Súťažiť môže jedno družstvo z každej pozvanej ZŠ, ktoré sa umiestnilo na prvých troch miestach v rámci jednotlivých postupových kôl.

Zloženie družstva:

8 členné družstvo (4 chlapci a 4 dievčatá) zložené zo žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník) ZŠ a 1 vedúci družstva. Je nutné priniesť so sebou kópiu zdravotných preukazov detí, ktoré je nutné predložiť pri prezentácii. Inak nebude štart Vášho družstva v súťaži umožnený.

Deti narodené v roku 2006 a mladšie:
4 deti – 2 dievčatá a 2 chlapci z 1. alebo 2. ročníka ZŠ
4 deti – 2 dievčatá a 2 chlapci z 3. alebo 4. ročníka ZŠ
(NIE ročník 2005 aj keď sú žiaci v 4. ročníku!!)

Odmeny:   
Všetci zúčastnení pretekári získajú diplom a odznak. Pretekári na prvých troch miestach získajú okrem toho i vecné ceny.

Občerstvenie:       
Občerstvenie pre zúčastnené školy bude zabezpečené.

Oblečenie:   
Športové oblečenie, športové tenisky. Vedúci družstiev sú povinní si priniesť tenisky na prezutie. Členovia každej zúčastnenej školy by mali súťažiť v jednotných tričkách školy. K dispozícií budú šatne zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov.

Súťažné disciplíny: 
Prikladáme zoznam atletických disciplín, v ktorých bude súťaž prebiehať:
•    skok do diaľky z miesta štafetovou formou               
•    štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky       
•    beh cez frekvenčný rebrík                       
•    odhod z kolien plnou loptou cez hlavu
•    skoky do strán
•    prekážková dráha „Formula“
•    hod detským oštepom do kruhu
•    preskakovanie olympijských kruhov
•    trojminútový vytrvalostný beh
•    skoky cez švihadlo

Hodnotenie:
Preteky prebiehajú na maximálne desiatich atletických stanovištiach. Po odsúťažení na pridelenom stanovišti sa presúva družstvo na ďalšie stanovište. Dosiahnuté výsledky zapisujú rozhodcovia do určeného hárku pre danú disciplínu. Po odsúťažení na stanovišti prinesie rozhodca výsledky hlavnému rozhodcovi, ktorý ich vpíše do tabuľky na celkové hodnotenie. V konečnom hodnotení prideľujeme body podľa umiestnenia v jednotlivých disciplínach, (napr. súťaží 10 družstiev → 1. miesto v disciplíne 1 bod, 2. miesto 2 body... posledný tím na 10. mieste 10 bodov) Po ukončení pretekov rozhodcovia spoločne pridelia body, spočítajú ich a tým stanovia konečné poradie družstiev. Vyhráva to družstvo, ktoré má najnižší bodový súčet. V prípade bodovej rovnosti vyhráva družstvo, ktoré malo hodnotnejšie výsledky v jednotlivých disciplínach.

Popis disciplín:

1. Skok do diaľky z miesta štafetovou formou
Popis
Od štartovej čiary vykonávajú členovia tímov „žabí  skok“ (skok do diaľky z miesta) jeden po druhom. Prvý člen tímu stojí špičkami prstov pred štartovou čiarou. Potom zníži ťažisko tela a skočí vpred najďalej, ako sa dá, s dopadom na obe nohy. Rozhodca disciplíny označí najbližší bod dopadu k štartovej čiare (päty). Pokiaľ pretekár prepadne dozadu, meria sa miesto dotyku rúk. Toto miesto dopadu sa stáva štartovacou čiarou pre ďalšieho člena tímu, ktorý vykoná ďalší skok do diaľky z miesta. Tretí člen tímu vykonáva skok opäť z bodu dopadu druhého člena tímu atď. Disciplína je ukončená, ak všetci členovia tímu uskutočnia skok do diaľky z miesta a posledný bod dopadu je označený. Každý tím má dva pokusy.

Hodnotenie
Súťaží každý člen tímu. Celková dĺžka skokov všetkých členov tímu znamená výsledok tímu. Zarátava sa lepší výsledok z dvoch pokusov. Meranie pokusov zaznamenávame s presnosťou na 1 cm.

2. Štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
Popis
Disciplína prebieha v dvoch dráhach, jedna dráha s prekážkami, druhá dráha bez prekážok. V rámci štafetového behu prekoná najprv jeden člen družstva trať s prekážkami a potom ďalší člen družstva prekonáva maximálnou rýchlosťou trať bez prekážok. Disciplína je skončená, ako náhle každý člen družstva absolvoval šprint aj beh cez prekážky. Štafetová odovzdávka sa vykonáva vždy ľavou rukou. Každé družstvo má jeden pokus.

Hodnotenie
Poradie je vyhodnotené podľa času. Víťazí družstvo s najlepším časom. Ďalšie družstvá sú zoradené podľa dosiahnutého času.

3. Beh cez frekvenčný rebrík
Popis
Medzi dva kužele je na zemi umiestnený koordinačný rebrík v rovnakej vzdialenosti od oboch kužeľov (2 m od kužeľov k frekvenčnému rebríku). Prvý pretekár štartuje zo stoja od štartovej čiary v úrovni prvého kužeľa, špička nohy je umiestnená pred štartovou čiarou. Vybieha na štartový povel, prebieha cez rebrík (vzdialenosť medzi nadstavcami 50 cm), tak rýchlo, ako to je možné a obieha druhý kužeľ z pravej alebo ľavej strany. Po obehnutí kužeľa beží späť čo najrýchlejšie vedľa frekvenčného rebríka a odovzdáva štafetový kolík ďalšiemu členovi družstva. Ak pretekár vynechá niektorý nadstavec rebríka, alebo ho preskočí, rozhodca pripočíta k výslednému času družstva 1 s. Ak sa pretekár dopustil dvoch chýb, rozhodca pripočíta k výslednému času 2 s a tak ďalej. Každé družstvo má jeden pokus.

Hodnotenie
Poradie je hodnotené podľa času: víťazí tím s najlepším časom. Ďalšie tímy sú zoradené podľa dosiahnutého času

4. Odhod z kolien plnou loptou cez hlavu
Popis
Pretekár kľačí na žinenke v jej prednej časti (alebo na inom type mäkkého povrchu). Pretekár sa zakloní dozadu a zdvihne medicinbal (1kg) pomocou oboch rúk hore nad hlavu a vykoná odhod z kolien čo najďalej, ako vie. Po odhode pretekár môže prepadnúť vpred na mäkkú podložku, ktorá je pred ním.

Hodnotenie
Každý pretekár má dva pokusy. Výkon je zaznamenávaný v 20 cm v intervaloch (pri dopade medzi dve označené vzdialenosti započítavame vyššiu, lepšiu hodnotu). Lepší z dvoch pokusov z každého člena družstva je započítavaný do celkového výkonu družstva.

5.  Skoky do strán

Popis
Zo stredu žinenky skáču pretekári dopredu, dozadu a do strán. Štartovým bodom je stred žinenky, odtiaľ skáče pretekár do bodu 1, späť do stredu žinenky, do bodu 2, späť do stredu žinenky, do bodu 3, späť do stredu žinenky, do bodu 4 a späť do stredu žinenky.

Hodnotenie
Každý člen družstva má 15 s na to, aby vykonal čo najviac skokov podľa správneho poradia. Každý štvorec (stred – 1 – stred – 2 – stred – 3 – stred - 4) sa ráta za 1 bod. To znamená, že pretekár môže získať v jednom cykle 8 bodov. Každý pretekár má jeden pokus. Nakoniec sa zrátajú pokusy všetkých členov družstva a na základe toho sa spraví celkové poradie. Družstvo s najväčším počtom bodov (preskokov) získa najviac bodov.


6. Prekážková dráha „Formula“
         
 Popis
50-metrová vzdialenosť je rozdelená do nasledovných úsekov: beh maximálnou rýchlosťou, beh cez prekážky a slalomový beh (pozri obrázok). Ako štafetový kolík bude slúžiť mäkký krúžok. Každý pretekár musí začať svoj štart kotúľom vpred na žinenke. Prekážková dráha “Formula” je súťaž tímov, v ktorom každý člen družstva musí dokončiť celý okruh.

Hodnotenie
Poradie je hodnotené podľa času: víťazí tím s najlepším časom. Ďalšie tímy sú zoradené podľa dosiahnutého času


7. Hod detským oštepom do kruhu
Popis
Úlohou členov družstva je hodiť detský oštep pred čiarou odhodu do kruhu. Hádže sa od odhodovej čiary, ktorá je vzdialená 3 metrov od kruhu. Každý člen družstva má tri pokusy.

Hodnotenie
Spočítajú sa všetky pokusy členov družstva, za každý pokus do kruhu je 5 bodov. Víťazí tím s najvyšším počtom bodov.

8. Preskakovanie olympijských kruhov
Popis
Úlohou je čo najrýchlejšie preskakovať a obehnúť olympijské kruhy ležiace na zemi. Štart a cieľ sú na tom istom mieste. Deti preskakujú kruhy znožmo. Do prvého kruhu naskakujú čelne a vpred. V preskakovaní kruhov pokračujú striedavo vľavo a vpravo. Z posledného kruhu vyskočia vpred, obehnú kužeľ a bežia späť na štart (kruhy obiehajú po pravej alebo ľavej strane) a opakujú celé cvičenie ešte raz. Po druhom preskakovaní kruhov bežia do cieľa, kde odovzdajú štafetový kolík ďalšiemu členovi družstva. Každý tím má jeden pokus.

Hodnotenie
Poradie je hodnotené podľa času: víťazí tím s najlepším časom. Ďalšie tímy sú zoradené podľa dosiahnutého času

9. Trojminútový vytrvalostný beh

Popis
Každý člen z tímu beží na okruhu cca 150 m (pozri obrázok) po zaznení štartového povelu. Každý člen tímu sa snaží prebehnúť 150 m okruh čo najviac krát ako sa dá počas 3 minút. Každý člen štartuje s jednou guličkou, ktorú musí po prebehnutí okruhu odložiť do vlastného bodovacieho kužeľa tímu. Pred ďalším okruhom si musí vziať novú loptičku z kužeľu kde sú umiestnené vopred loptičky.

Hodnotenie
Poradie je vyhodnotené podľa počtu guličiek v bodovacom kuželi, po uplynutí časového limitu. Nepočítajú sa guličky , ktoré má dieťa v ruke v čase ukončenia. Vyhráva ten tím, ktorí má na konci troch minút najviac loptičiek v bodovacom kuželi.

10. Skoky cez švihadlo
Popis
Pretekár stojí chodidlami paralelne v štartovej pozícií držiac švihadlo za telom v oboch dlaniach. Na štartový povel pretekár presúva  švihadlo vpred cez hlavu a dole pred telom skáče cez švihadlo. Tento cyklický proces je opakovaný 10 krát. Deti skáču znožné skoky.

Hodnotenie
Súťaží každý člen tímu. Každý preskok cez švihadlo sa počíta. Stopuje sa čas, ako náhle člen družstva odskáče 10 skokov. Čas každého člena družstva sa zarátava do celkového výkonu družstva.

Generálny partner
Hlavný partner
Hlavní reklamní partneri
Auto-moto partner
Partneri štafetového behu
Partner desiatky
Partner detských behov
Partneri zdravia
Oficiálny hotel
Oficiálny nápoj
Produktový partner
Exkluzívny komunikačný partner
Top partneri
Partner časomiery
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri
Partneri
Sme súčasťou
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375