PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas
so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou BE COOL, s.r.o. so sídlom Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO 35751452, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 17768/B (ďalej len „spoločnosť BE COOL“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas
so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem
na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas
so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť BE COOL na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BE COOL so sídlom Krajinská 37, 821 06 Bratislava. Spoločnosť BE COOL vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Jozefa Pukaloviča, e-mailová adresa jozo@becool.sk, telefónne číslo 0903 760 777.

Spoločnosť BE COOL je možné kontaktovať:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

• spoločnosť The Rocket Science Group LLC/d/b/a mailchimp, a company headquartered in the State of Georgia, United States of America, ktorá osobné údaje ďalej poskytuje osobám uvedeným vo svojej politike ochrany osobných údajov (viac informácií na https://mailchimp.com/legal/privacy).

K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca „EU-U.S. Privacy Shield“.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti
BE COOL tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.