ČSOB Bratislava Marathon Volkswagen Slovakia Run and Fun High Tatras Night Run Donovaly Night Run dm ženský beh BE COOL Sport Kids Academy

4. ročník - FA Donovaly Night Run 2017

pod záštitou starostu obce Donovaly pána Miroslava Daňa

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:   BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s obcou Donovaly, Park Snow Donovaly a o.z. Bratislavský maratón
Termín: 29.07.2017
Miesto:  Donovaly, Slovenská republika
Čas podujatia: 18:00 – 22:00
Štart behu : 19:45 (10km), 20:00 (5km) 
(štart/cieľ – centrálne parkovisko pri hlavnej ceste z BB a Ružomberka)
Trať:  5 km, 10 km (mapa)
Detské behy (28.07.2017)
Časový limit: 1,5 hodiny
Účastnícky limit: 1000 účastníkov
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:  

Riaditeľ podujatia:  Peter Pukalovič
Športový riaditeľ podujatia: Jozef Pukalovič
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlasovanie: 

 • on-line do 25.07.2017 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne v piatok 28.07.2017 od 14:00 do 19:00 hod. na Donovaloch (ak nebude naplnený účastnícky limit)
 • osobne v sobotu 29.07.2017 od 10:00 do 17:00 hod. na Donovaloch (ak nebude naplnený účastnícky limit)

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

a)     Súhlas so spracovaním osobných údajov,
b)     Prehlásenie o zdravotnom stave,
c)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka.

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov: na Donovaloch (centrálne parkovisko pri hlavnej ceste z BB a Ružomberka)

 • v piatok 28.07.2017 od 14:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu 29.07.2017 od 10:00 do 17:00 hod. 
 • Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Kategórie:   Muži a Ženy

Muži:

 • M hlavná kategória  (rok narodenia 1978 – 1999)
 • M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 – 1967)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

Ženy:

 • Ž hlavná kategória (rok narodenia 1978 – 1999)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1977)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1958 - 1967)  
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1957 a skôr)

Vekový limit:  18 rokov, t.j.(v deň preteku musí mať pretekár 18 rokov)

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok , pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štartový balíček zahŕňa:

 • štartové číslo s menom (meno na štartovom garantujeme účastníkovi pri prihlásení sa a po zaplatení štartovného poplatku do 15.07.2017);
 • občerstvenie na trati (platí pri 10km behu);
 • občerstvenie po dobehu do cieľa;
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške;
 • zaslanie fotografie z trate na mail uvedený v prihláške;
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa;
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni;
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu;
 • a hlavne krásnu MEDAILU po dobehnutí do cieľa !!!

 
Štartovné (v závislosti od dátumu platby):

 • 12 €     pri zaplatení do 15.07.2017
 • 15 €     pri zaplatení od 16.07.2017 do 29.07.2017

Pre členov BMRC

 • 10,20 €   pri zaplatení do 15.07.2017
 • 12,75  €    pri zaplatení od 16.07.2017 do 29.07.2017

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť výlučne platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na predpredaj.sk a bratislavamarathon.com, prípadne ak nebude naplnený účastnícky limit, priamo pri prezentácii (bude možná aj platba v hotovosti). 

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba platobnou kartou zrealizovaná (nezávisí od dátumu registrácie účastníka v registračnom systéme, rovnako nezávisí od dátumu vytvorenia účastníckeho konta v registračnom systéme). Pri platbe kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, vašu registráciu si následne môžete verifikovať v zozname prihlásených účastníkov, kde sa vaše meno objaví okamžite po zaplatení.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 15.07.2017 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 17.07.2017 do 29.07.2017, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu info@becool.sk, môžete tak urobiť písomne na info@becool.sk najneskôr do 30.06.2017. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Preregistrácia v čase od 01.07.2017 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Štartové koridory:
V rámci prihlasovacieho formuláru nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na 5km, resp. 10km trati v roku 2016, resp. v roku 2017. Štartový koridor bude rozdelený do viacerých zón, podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebehnutie prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.
Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:    
Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK pomocou čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky:
Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk  a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom čase.)

Protesty:
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Vecné ceny:    

 • prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí na 5km a 10km trati získajú vecné ceny
 • vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých veteránskych kategórií
 • organizátor vyhlasuje aj špeciálnu súťaž o „najväčšieho bojovníka na trati“ z radov   bežcov, ktorí dobehnú do cieľa („Most Combative Runner“)

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícií rýchla zdravotná a záchranná služba.

Ubytovanie:
Ponuka zvýhodnenej možnosti ubytovania bude upresnená a zverejnená na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Upozornenie:
Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadné využitie vlastných reflexných prvkov. Odporúčané je použitie čeloviek, najmä pri 10 km behu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: Telefón: 00421/904 404 638
e-mail: info@becool.sk

Tešíme sa na Vás !!!

Večerný beh pre deti – „Nočníček“

Večerný beh pre deti – „FA Kids Nočníček“
Štart: 28.07.2017 (piatok) od 19:10 hod. – Donovaly (rovnaké miesto ako hlavný beh)
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po F), približne v 10 minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá.

Účastnícky limit: 300 detí
Dĺžka trate a kategórie: - chlapci a dievčatá

 • A – do 5 rokov (rok narodenia 2012 a mladší) – 300 m

 • B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2011 a 2010) – 300 m
 • C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2009 a 2008) – 600 m
 • D – 10 a 11 rokov< (rok narodenia 2007 a 2006) – 600 m
 • E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2005 a 2004) – 1200 m
 • F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2003 a 2002) – 1200 m 

Štartovné v závislosti od dátumu platby:

 • pri zaplatení do 15.07.2017 - 3 €
 • pri zaplatení od 16.07.2017 do 28.07.2017  - 4 €

Štartový balík zahŕňa:       

 • štartové číslo s menom a čipom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 15.07.2017),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • zaslanie fotografie z trate na mail uvedený v prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

Prihlasovanie, prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov – rovnaké informácie ako pri hlavnom behu.

Meranie časov a výsledky:Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! 

Odmeny:

Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii získajú vecné ceny.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner
Exkluzívni partneri
OFICIÁLNY AUTO PARTNER
OFICIÁLNE NÁPOJE
Partneri
HLAVNí MEDIÁLNI PARTNERI
Mediálni partneri
Produktový partner
Partner registrácie
S PODPOROU
Počet návštev
Dnes
55
Včera
683
Týždeň
738
Mesiac
38797
Všetky
1183375